حدودا حلقه استین را 10 سانتی متر می بافیم.از این 34 گره، چون کت روی سارافون پوشیده می شود، 14 گره برای سرشانه کنار می گذاریم و 20 گره را در 5 مرحله کورمی کنیم از قسمت سجاف 6 گره کور می کنیم و همین طور راه بعد 5 گره ، بعد 4 گره ، 3 گره و در اخر 2 گره . 14 گره ی سرشانه هم در دو مرحله کور می کنیم.
 
برای بافت قسمت چپ جلوی کت : به جای آنکه در آخر هر راه قبل از 5 گره ای که گفته شد، گره اضافه می کنیم برای این قسمت در اول هر راه بعد از هر 5 گره یک گره اضافه می کنیم.
 
تا اینجا هر دو قسمت جلوی کت بافته شد.
 
 
بافت پشت کت
70 گره سر می اندازیم و 6 راه زیر می بافیم و شروع به ساده بافی می کنیم تا پشت کت به 12 سانتی متر برسد،حلقه استین (که عبارت بود از کور کردن 3-2-1 گره ) را می اندازیم، حال تعداد گره هایمان 58می باشد.حلقه آستین که تمام شد گره ها را در 3 مرحله با کنار گذاشتن 14 عدد گره برای سرشانه ، کورمی کنیم
 
برای استین ها
35 گره سر انداخت ، 6 راه زیربافته و درابتدای راه هفتم که راه زیر بافت نیز هست، یک گره بعد ازاولین گره اضافه کرده و درانتهای همان راه یک گره قبل از گره آخر می زنیم، بعد از هر 6 راه اینکار را انجام میدهیم تا تعداد گره با 45 برسد.بعد ازابتدای یک راه 3 گره کورکرده، و در ابتدای راه بعدی3 گریه دیگری کور می شود. درست مثل حلقه استین، 3-2-1 گره در ابتدای هر راه کور می کنیم و بعد ابتدای هر راه یک گره کور می شود و این کاررا تا دو سانتی متر مونده به سرشانه  ادامه می دیم.و بعد کل گره ها را کور می کنیم.
کودک من
با تشکر از مامان فاطمه عزیز
http://asalemamaniye.blogfa.com/