وبلاگ کودک منوبلاگ کودک من، تا این لحظه: 7 سال و 7 ماه و 17 روز سن داره

کودک من

ر ر

در داستان دوم آموزش قرآن به کودکان به حرف و صدای "ر" رسیدیم با حرکت دست و اشاره حرف و صدای "ر" رو همراه با شعر مورد نظر آموزش می دیم موتور سواری می کنیم ر ر ر و در کارگاه آخر کتاب "ر" رو رنگ و در محل مورد نظر می چسبانید. با توجه به اینکه ترکیب حروف رو تا حدی یاد گرفتن می توان از "ر" استفاده کرد . با حروف دیگه ترکیب کنیم. بطور مثال: "ر" با "ا" چی می شه : را را را می شه "ر" با "و" چی می شه: رو رو رو می شه از لینکهای زیر بازدید کنید آموزش قرآن به کودکان 1 آموزش قرآن به کودکان 2 دان...
13 دی 1394

موش کوچولو

كي بود يكي نبود موش كوچولو توي لونه پيش مادرش نشسته بود. مادرش داشت تندتند بافتني مي بافت. حوصله ي موش كوچولو سر رفت. پاشد و يواشكي از لونه اومد بيرون. مادرش متوجه نشد. موش كوچولو جلوي لونه نشست و شروع كرد به خاك بازي. بوي موش كوچولو به دماغ  گربه ي شكمو كه همون نزديكي ها قدم مي زد ، خورد. راه افتاد و اومد جلوي لونه ي موش كوچولو ايستاد. موش كوچولو اونقدر سرگرم بازي بود كه گربه را نديد.گربه آهسته رفت و دستش را دراز كرد تا اونو بگيره. مامان موش كوچولو كه متوجه شده بود اون توي لونه نيست، اومد دم در . گربه  را ديد ، ترسيد و دم موش كوچولو را گرفت و كشيدش توي لونه و در را بست. موش كوچولو جيغ كشيد و گفت: واي دمم درد گرفت، چكار ميك...
12 دی 1394
niniweblog
تمامی حقوق این صفحه محفوظ و متعلق به کودک من می باشد